Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

„Zagrożenie pożarowe lasu" to zespół warunków umożliwiających powstanie pożaru lasu. Na zagrożenie pożarowe lasu wpływ mają następujące czynniki:

·         możliwość pojawienia się zarzewia ognia, uzależnia się głównie od stopnia penetracji lasów przez ludzi,

·         rodzaj i ilość materiałów palnych występujących w lesie – czynnik zależny od wieku i składu gatunkowego drzewostanów, wykonywanych w lesie zabiegów gospodarczych oraz od pory roku,

·         warunki atmosferyczne decydujące o wilgotności materiałów palnych znajdujących się w lesie.

Obszary leśne podlegają klasyfikacji pod względem zagrożenia pożarowego lasu według trzystopniowej skali. Zaliczenie lasów do kategorii zagrożenia pożarowego dokonuje się, dla każdego nadleśnictwa, w planach urządzenia lasu.

Całość lasów Nadleśnictwa Świdnik została zakwalifikowana do II kategorii zagrożenia po­żarowego. Sposób wyliczenia kategorii zagrożenia pożarowego został dokonany w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 roku.

Nadleśnictwo Świdnik położone jest w strefie prognozowania zagrożenia pożarowego nr 36.

 Stacja prognostyczna znajduje się w Nadleśnictwie Janów Lubelski, z której uzyskujemy 2 razy dziennie aktualny stopień zagrożenia pożarowego

 

Aktualny stan zagrożenia pożarowego na terenie RDLP w Lublinie dostępny jest na stronie:

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=67

 

Nadleśnictwo Świdnik stanowi część systemu alarmowo-dyspozycyjnego RDLP Lublin. W biurze nadleśnictwa działa Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD). Punkt wyposażony jest według zaleceń Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Obszarów Leśnych.

W ramach nadleśnictwa, system alarmowania i powiadamiania o powstałych pożarach opiera się na:

1) W okresach silnych zagrożeń pożarowych, zgodnie z „Instrukcją ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych" tereny leśne patrolowane są przez powoływane patrole naziemne.

2) W wyjątkowo suchych okresach, lasy nadleśnictwa patrolowane są przez samoloty będące w dyspozycji RDLP w Lublinie (Leśna Baza Lotnicza w miejscowości Radawiec).

3) Na dyżurach przeciwpożarowych pełnionych w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD) w biurze nadleśnictwa i domowych dyżurach pełnomocników Nadleśniczego wg ustalonego wcześniej harmonogramu. Punkt wyposażony jest według zaleceń Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Obszarów Leśnych.

 

W razie zauważenia pożaru prosimy alarmować:

 

Państwową Straż Pożarną – tel. alarmowy:

998     lub    112

 

Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny Nadleśnictwa Świdnik w Świdniku - tel.

(81) 751-30-11

(81) 751-30-12