Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy w Polsce zajmują powierzchnię 9 164 tys. ha (29,2% pow. kraju) z tego 18,8%, stanowią lasy prywatne (1 725 tys. ha). Nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawują starostowie w ramach zadań własnych lub mogą powierzyć go nadleśniczym.

W granicach administracyjnych Nadleśnictwa Świdnik lasy prywatne zajmują powierzchnię ponad 11 tys. ha, co stanowi 50% powierzchni leśnej, a położone są w 4 powiatach ziemskich, sprawujących nadzór we własnym zakresie oraz powiecie grodzkim - mieście Lublin, który obowiązki nadzoru nad lasami o pow. 342,87 ha powierzył nadleśniczemu Nadleśnictwa Świdnik.

W ramach obowiązków wynikających z ustawy o lasach z dn. 28.09.1991 r.

(Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59) nadleśnictwo:

•       Sporządza plany zalesień w ramach programu PROW,

•       Służy doradztwem w sprawach prowadzenia gospodarki leśnej dla właścicieli lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

•       Wykonuje zabiegi zwalczające i ochronne w lasach także prywatnych w razie wystąpienia organizmów szkodliwych, zagrażających trwałości lasów.

•       Lasy Państwowe ponadto opracowują coroczne wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.