Asset Publisher Asset Publisher

Monitoring

Monitoring gospodarki leśnej (wg. stanu na 31.12.2016 r.)

1)      Zapas grubizny brutto: 3266 tys. m³

2)      Powierzchnia odnowień: 78,55 ha

3)      Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku – plik w załączeniu

4)      Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion: 63,50  kg

- choinek: 310 szt.

       5) Produkcja sadzonek: 1979,16 tys. szt.

       6) Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne: 41,01 ha

       7) Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 15,02 ha

8) Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 8 szt.

       9) Lasy o szczególnej wartości ochronnej HCVF:

  • obszary chronione w rezerwatach: 134,23 ha 
  • obszary chronione w parkach krajobrazowych: 3524,08 ha
  • ostoje zagrożonych i ginących gatunków: 234,51 ha 
  • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej: 0 ha
  • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej: 65,02 ha
  • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy: 4306,65 ha
  • lasy wodochronne: 1549,55 ha   
  • lasy glebochronne: 469,27 ha 
  • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności: 40,14 ha 

Ekosystemy referencyjne: 59,76 ha

      10) Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 6 189 493,18 zł

      11) Pozyskanie drewna ogółem: 49 738,43 m³

      12) Wielkość zatrudnienia: 49 osób