Lista aktualności Lista aktualności

Informacja - wyjaśnienie

Mając na uwadze liczne zapytania społeczeństwa o zasadność i sposób prowadzenia wycinki drzew w kompleksach leśnych położonych w sąsiedztwie terenów o wzmożonym ruchu turystycznym,

bliskości miast oraz w pobliżu miejsc masowego wypoczynku, Nadleśnictwo Świdnik wyjaśnia, że wszystkie prace związane z szeroko rozumianą gospodarką leśną wykonywane są zgodnie z planem urządzenia lasu opracowanym dla poszczególnych obiektów leśnych (drzewostanów), zatwierdzonym przez Ministra Środowiska.

Należy podkreślić, że lasy jako nasze dobro narodowe mają za zadanie spełniać jednocześnie kilka funkcji, zarówno te gospodarcze jak i ekologiczne czy społeczne. Naszym zadaniem jako leśników jest umiejętne sprawowanie zarządu nad lasami i gospodarowanie nimi w taki sposób aby zachowane były wszystkie wymienione funkcje lasów jednocześnie.

Jednym z faktów budzących najwięcej kontrowersji jest prowadzenie zrębów, kiedy to usuwanie drzew powoduje powstawanie mniejszych lub większych powierzchni wewnątrz lasu pozbawionych całkowicie drzewostanu i jego niższych warstw. Taki rodzaj wycinki stosuje się w drzewostanach dojrzałych. Oznacza to, że wycięcie drzew w takim momencie rozwojowym  umożliwi najbardziej efektywne odnowienie lasu (posadzenie młodego pokolenia lub odnowienie go przez obsiew z drzew pozostających), jednocześnie pozwoli uzyskać najlepszej jakości surowiec drzewny. Zaniechanie wycinki drzew, wraz z upływem czasu spowoduje nieodwracalne zmiany w drzewostanie, uniemożliwiające pełnienie przez las wspomnianych funkcji. Planowe gospodarowanie drzewostanem leśnicy nazywają „rębniami". Krótko mówiąc rębnie są to procesy prowadzące do wymiany starego-dojrzałego pokolenia drzew na nowe - młode pokolenie.     

Jednak zanim konkretny drzewostan zostanie użytkowany rębnią, leśnicy w okresie jego dojrzewania na przestrzeni kilkudziesięciu lat prowadzą w nim wiele zabiegów pielęgnujących zwanymi „czyszczeniami", a w starszych drzewostanach „trzebieżami". Zabiegi te polegają na usuwaniu drzew o cechach negatywnych pod względem zdrowotności, nadmiernie przegęszczonych, niepożądanych gatunkowo, a jednocześnie popieraniu drzew mogących w perspektywie czasu dać najlepszy jakościowo surowiec.

Ponadto w lasach w miarę potrzeb wykonujemy również wycinkę drzew chorych, opanowanych przez szkodniki, mogących być źródłem zakażenia dla zdrowych drzewostanów, bądź drzew połamanych, wychylonych itp. stanowiących potencjalne zagrożenie dla osób korzystających z lasu.

Miejsca prowadzenia prac leśnych zawsze oznakowane są w terenie za pomocą tablic ostrzegawczych. Należy pamiętać o bezwzględnym respektowaniu zakazu wstępu na teren objęty pracami w celu uniknięcia sytuacji stwarzających zagrożenie zdrowia lub życia.

Podczas prowadzenia omawianych prac leśnych często możemy zaobserwować negatywne tego następstwa przez uszkodzenie dróg czy ścieżek leśnych, najczęściej w postaci kolein. Powstają one na skutek „zrywki drewna" czyli transportu drewna z miejsca wycinki do miejsca składowania. Należy stwierdzić, że są one nieuniknionym, „naturalnym" oraz krótkotrwałym elementem gospodarki leśnej, niezagrażającym ekosystemom leśnym.

Reasumując, informujemy że w celach optymalizacji naszych zadań i minimalizacji ewentualnych, wspomnianych negatywnych skutków naszej działalności, prace leśne rozłożone są na okres całego roku, a sposób ich realizacji zawsze oparty jest na zasadach prawidłowej gospodarki leśnej co w perspektywie czasu pozytywnie wpływa na nasze lasy i pozwala zachować ich trwałość dla przyszłych pokoleń.